Grupa II

 Grupa 2  „Koty”

Nauczyciele:

Katarzyna Kołakowska, Bogusława Baranowska

Pracownicy obsługi:

 Monika Wisińska

 Godziny pracy grupy:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-16:00


Zamierzenia opiekuńczo- wychowawczo-dydaktyczne
 na miesiąc grudzień 2017

Temat kompleksowy: W krainie Baśni

 

 • uczestniczę w swobodnych rozmowach z dziećmi i nauczycielką;

 • wypowiadam się na interesujący mnie temat, doskonalę umiejętności językowe;

 • recytuję indywidualnie i zespołowo krótkie wiersze;

 • oglądam wybrane pozycje z literatury dziecięcej, zwracam uwagę na piękne ilustracje, obrazki;

 • słucham czytanych przez nauczyciela fragmentów literatury z odpowiednią intonacją i odpowiednim natężeniem głosu, zwracam uwagę na piękno języka polskiego;

 • posługuję się pojęciami: długi, krótki;

 • rysuję i maluję na wskazany temat;

 • prawidłowo trzymam narzędzie malarskie i pisarskie;

 • odtwarzam rytm podany przez nauczyciela, uczestniczę w zabawach tanecznych – poruszam się w rytm muzyki;

 • odtwarzam rytmy ruchowe (dwu i trzyelementowe);

 • uczestniczę w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.

 

Temat kompleksowy: Nadchodzi zima

 

 • poznaję zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy, nazywam je np.: opady śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne;

 • obserwuję zmiany zachodzące w przyrodzie zimą, zwracam uwagę na kolory i piękno przyrody w zimowej szacie;

 • poznaję wybrane właściwości fizyczne śniegu i lodu, zwracam uwagę na zanieczyszczenia które zatrzymują w sobie;

 • buduję wypowiedzi na określony temat, poprawne pod względem gramatycznym;

 • uczestniczę w zabawach tematycznych, prowadzę dialog z kolegami na określony temat;

 • różnicuję kierunki w przestrzeni: na, pod, obok, nad, wysoko, nisko;

 • wodzę mazakiem po śladzie, łączę kropki, koloruję wewnątrz konturu;

 • tworzę pracę plastyczną w małym zespole, komponuję z przygotowanych elementów;

 • doskonalę sprawność motoryczną, umiejętność rzutu do celu;

 • rozumiem zasady prawidłowego ubierania się zgodnie z porą roku i warunkami atmosferycznymi.

 

Temat kompleksowy: Święta tuż, tuż

 

 • kultywuję tradycje zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Bożego Narodzenia;

 • wzajemnie okazuję uczucia, mówię o nich – tworzę wzajemne relacje, oparte na szacunku, akceptacji i miłości;

 • przygotowuję program artystyczny, samodzielnie (lub z pomocą nauczyciela) wykonuję upominki, wspólnie bawię się z przybyłymi gośćmi;

 • uważnie słucham utworów literackich;

 • podaję nazwy sztućców i naczyń stołowych, rozumiem wyrażenie „nakrycie do stołu”;

 • nazywam swoje emocje, odczucia związane z domem rodzinnym;

 • rozumiem zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe;

 • dostrzegam i nazywam zmiany zachodzące w przyrodzie;

 • przeliczam elementy zbioru, stosuję określenia: o 1 więcej, o 1 mniej;

 • lepię z plasteliny, ozdabiam pracę wg własnego pomysłu;

 • słucham i śpiewam znane kolędy;

 • odtwarzam rytmy ruchowe dwu-trzyelementowe;

 • rozumiem zasady prawidłowego ubierania się zgodnie z porą roku i warunkami atmosferycznymi.

 

 

Realizowanie elementów metody Batii Strauss poprzez zabawy naśladowcze, rytmiczne i integracyjne przy muzyce.

Przypomnienie i utrwalenie treści realizowanych w ramach Programu Powszechnej Dwujęzyczności. Posługiwanie się znanymi zwrotami w toku zajęć i zabaw grupie:wprowadzenie słów: snow, snowman, snowball, Santa Claus, Christmas tree, present, reindeer.Utrwalenie słów: cat, dog, snake, turtle, buterfly, bike, ball, red, yellow, green, white, black, pink, blue, orange, brown.    

Realizowanie elementów Planu Daltońskiego w grupie: lista obecności, ramowy rozkład dnia, dyżurni, tablica urodzin.

Realizowanie elementów systemu „Edukacja przez ruch” D. Dziamskiej oraz wykorzystanie techniki origami płaskie z koła.

Realizowanie elementów Dzielnicowego Programu Ekologicznego.

.