Grupa II

 Grupa 2  „Koty”

Nauczyciele:

Katarzyna Kołakowska, Bogusława Baranowska

Pracownicy obsługi:

 Monika Wisińska

 Godziny pracy grupy:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-16:00


Zamierzenia opiekuńczo- wychowawczo-dydaktyczne
 na miesiąc luty 2018

   Temat kompleksowy: ZIMOWE ZABAWY

 

 • układam i opowiadam historyjkę obrazkową dotyczącą zabaw na śniegu;
 • dobieram zdrobnienia do słów podawanych przez nauczycielkę;
 • obserwuję zmiany zachodzące w przyrodzie zimą, zwracam uwagę na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie;
 • poznaję wybrane właściwości fizyczne śniegu i lodu, zwracam uwagę na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie;
 • poznaję sytuacje zagrażające bezpieczeństwu bawienia się w miejscach niedozwolonych np.: przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie;
 • porządkuję zbiory rosnąco lub malejąco;
 • doskonalę sprawność manualną podczas wykonywania pracy plastycznej różnymi technikami;
 • uczestniczę w zabawach tanecznych – poruszam się w rytm muzyki, wykonuję zaprezentowane ruchy;
 • ustawiam się zgodnie z poleceniem nauczycielki w kole, w parach, w rzędzie.   

   Temat kompleksowy: KOCHAM BABCIĘ I DZIADKA

 • uważnie słucham utworów literackich, udzielam odpowiedzi na pytanie nauczycielki;
 • znam imiona swoich babć i dziadków;
 • globalnie odczytuję swoje imię;
 • dzielę się informacjami na temat ważnych wydarzeń z życia rodziny;
 • uczestniczę w krótkich programach artystycznych;
 • angażuję się w przygotowania do Święta Babci i Dziadka;
 • klasyfikuję przedmioty ze względu na dwie cechy;
 • maluję portret babci i dziadka;
 • zapamiętuję i odtwarzam układ ruchu do piosenek;
 • uczestniczę w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.

 Temat kompleksowy:  TAK MIJA CZAS

 • posługuję się zdaniami rozwiniętymi podczas wypowiedzi na temat ilustracji, opowiadania, wiersza;
 • podejmuję próby oceny i wyciągania wniosków;
 • dostrzegam rytmiczną organizację czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy;
 • nazywam pory dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór i noc;
 • tworzę pojęcia na podstawie definicji podczas rozwiązywania zagadek;
 • koloruję rysunki konturowe;
 • rozwijam wyobraźnię twórczą podczas zabaw plastycznych;
 • ilustruję ruchem wysłuchane fragmenty muzyki;
 • uczestniczę w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.

Temat kompleksowy: CZY JESTEŚMY SAMI W KOSMOSIE

 • słucham krótkich utworów literackich, wypowiadam się na temat ich treści;
 • rozwijam sprawność narządów mowy podczas zabaw z „Gimnastyki buzi i języka”;
 • samodzielnie zdejmuję i wkładam buty oraz odzież wierzchnią;
 • poznaję nazwy wybranych planet Układu Słonecznego np.: Mars, Wenus, słucham ciekawostek na ich temat;
 • gromadzę literaturę, zdjęcia, albumy związane z kosmosem;
 • poznaję zawody związane z kosmosem: kosmonauta, astronom;
 • posługuję się pojęciami: długo – dłużej, krótko – krócej;
 • rozwijam inwencję twórczą podczas zabaw plastycznych różnymi technikami;
 • różnicuję rytmy dwudzielne i trójdzielne;
 • przestrzegam zasady bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych.

 

Realizowanie Programu Powszechnej Dwujęzyczności- poznawanie nowych wyrazów i zwrotów oraz utrwalanie już poznanych w toku zabaw, oglądania filmów oraz słuchania piosenek.

 Realizowanie elementów Planu Daltońskiego w grupie: lista obecności, ramowy rozkład dnia, dyżurni, tablica urodzin.

 Realizowanie elementów systemu „Edukacja przez ruch” D. Dziamskiej oraz wykorzystanie techniki origami płaskie z koła.

 Realizowanie elementów Dzielnicowego Programu Ekologicznego.