Grupa III

Grupa 3  „Żabki”

Nauczyciele:

Joanna Dworzaczek, Bogusława Baranowska

Pracownicy obsługi:

Eugenia Misiak

Godziny pracy grupy:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-16:00 


 
Zamierzenia opiekuńczo- wychowawczo-dydaktyczne  na miesiąc luty 2018

      Temat kompleksowy: SPOTKANIE Z BAJKĄ

 • słucham krótkich utworów literackich, wypowiadam się na temat ich treści;
 • różnicuję pojęcia: aktor, tancerz;
 • posługuję się kukiełkami, inscenizuję wiersz;
 • próbuję odgrywać w dowolny sposób krótkie scenki pantomimiczne;
 • uczestniczę w zabawach dowolnych w małych zespołach;
 • rozwijam pewność siebie podczas zabaw twórczych;
 • tworzę zbiory czteroelementowe;
 • rozwijam wyobraźnię twórczą podczas zabaw plastycznych;
 • rysuję pionowe kreski zgodnie z kierunkiem strzałki;
 • uczestniczę w zabawach tanecznych, poruszam się w rytm muzyki, wykonuję zaprezentowane ruchy.

      Temat kompleksowy: W DAWNYCH CZASACH

 • posługuję się zdaniami rozwiniętymi podczas wypowiedzi na temat ilustracji, opowiadania, wiersza;
 • podejmuję próby oceny i wyciągania wniosków na dany temat;
 • poznaję pracę oraz zawód archeologa;
 • tworzę pojęcia na podstawie definicji podczas rozwiązywania zagadek;
 • uczestniczę w zabawach badawczych i wypowiadam się na temat obserwowanych zmian;
 • klasyfikuję przedmioty ze względu na dwie cechy;
 • doskonalę sprawność manualną podczas wypychania i sklejania;
 • śpiewam indywidualnie i zbiorowo piosenki o wybranej tematyce;
 • uczestniczę w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.

      Temat kompleksowy: KIEDY PATRZĘ W NIEBO

 • uczestniczę w swobodnych rozmowach z dziećmi i nauczycielką;
 • wyodrębniam słowa w zdaniu;
 • podejmuję próby liczenia słów w wypowiedzianym przez nauczycielkę zdaniu;
 • rozwijam sprawność narządów mowy podczas zabaw z „Gimnastyki buzi i języka”;
 • samodzielnie zdejmuję i wkładam buty oraz odzież wierzchnią;
 • rozwijam pewność siebie podczas zabaw twórczych;
 • posługuję się pojęciami: długo-dłużej, krótko-krócej;
 • rozwijam wyobraźnię twórczą podczas zabaw plastycznych różnymi technikami;
 • różnicuję rytmy dwudzielne i trójdzielne;
 • poruszam się po sali bez potrącania kolegów;
 • ustawiam się zgodnie z poleceniem nauczycielki i w kole, w rzędzie, w parach;

     Temat kompleksowy: WIOSNA NA PARAPECIE

 • współdziałam w zabawie z rówieśnikami i osobami dorosłymi;
 • globalnie czytam wyrazy: krokus, sasanka;
 • rozumiem, że niektóre słowa mają wiele znaczeń;
 • nazywam poznane pory roku, wypowiadam charakterystyczne cechy;
 • rozumiem, jakie elementy potrzebne są roślinom do życia i prawidłowego rozwoju;
 • opiekuję się roślinami w kąciku przyrody;
 • klasyfikuję przedmioty ze względu na trzy cechy: przeznaczenie, wielkość, kolor;
 • tworzę pracę za pomocą poznanych technik plastycznych;
 • ilustruję muzykę za pomocą improwizacji ruchowej;
 • przestrzegam zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych.

Realizowanie programu Powszechnej Dwujęzyczności.

Realizowanie elementów koncepcji Planu Daltońskiego.

Realizowanie elementów metody I. Majchrzak.