Grupa III

Grupa 3  „Żabki”

Nauczyciele:

Joanna Dworzaczek, Bogusława Baranowska

Pracownicy obsługi:

Eugenia Misiak

Godziny pracy grupy:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-16:00 


 
Zamierzenia opiekuńczo- wychowawczo-dydaktyczne  na miesiąc

czerwiec 2018

I. „TAKI SAM, ALE INNY”

 • Poznaję ludzi różnych ras, określam miejsce ich zamieszkania, warunki klimatyczne, w jakich żyją;
 • Poznaję zwyczaje ludzi różnych ras (ubiór, mieszkanie);
 • Zwracam uwagę na zabawy dzieci z różnych regionów świata;
 • Zwracam uwagę na równość praw wszystkich ludzi;
 • Stosuję zasady zgodnego współżycia w grupie;
 • Wyznaczam kierunki w przestrzeni: z przodu, z tyłu, na górze, na dole, pomiędzy, w, na zewnątrz;
 • Rysuję postać ludzką z uwzględnieniem szczegółów;
 • Ilustruję muzykę ruchem.

 II. „NA MOIM PODWÓRKU”

 • Poznaję sytuacje zagrażające bezpieczeństwu np.: bawienie się w miejscach niedozwolonych (przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie), zabawa różnymi źródłami ognia, rozmowa z obcymi ludźmi, zbliżanie się do nieznanych zwierząt (zwłaszcza psów);
 • Bezpiecznie korzystam z urządzeń znajdujących się na placu zabaw;
 • Podejmuję próby oceny i wyciągania wniosków;
 • Zapamiętuję kolejność przedmiotów w szeregu (2-4 przedmioty);
 • Samodzielnie rysuję dowolne wzory (linie, fale, spirale) na czystej kartce;
 • Uczestniczę w zabawach tanecznych – wykonuję zaprezentowane ruchy.

III. „NADCHODZĄ WAKACJE”

 • Poznaję ważniejsze regiony Polski;
 • Poznaję wybrane środki transportu: lądowego, wodnego, powietrznego;
 • Rozumiem niebezpieczeństwo wynikające z nieprzestrzegania zakazów np.: (bawienie się w miejscach niedozwolonych, oddalanie się od rodziców (opiekunów) w miejscach publicznych);
 • Buduję krótkie wypowiedzi na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji;
 • Posługuję się pojęciami dotyczącymi wielkości: mały, większy, największy, wysoki, niski, najniższy, najwyższy;
 • Składam obrazek z czterech nieregularnych części;
 • Odtwarzam rytm podany przez nauczyciela;
 • Nazywam barwy podstawowe i pochodne.

Realizowanie programu Powszechnej Dwujęzyczności.

Realizowanie elementów koncepcji Planu Daltońskiego.

Realizowanie elementów metody I. Majchrzak.