Grupa IV

Grupa 4  „Zuchy”

Nauczyciele:

Nauczyciel wspomagający:

Katarzyna Kołakowska, Ewa Dereń

Patrycja Kuźmicka

Pracownicy obsługi:

 Aleksandra Włodarczyk,

Godziny pracy grupy:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

6:30-16:30

6:30-16:30

6:30-16:30

6:30-16:30

6:30-16:30

 

Plan pracy opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznej

na miesiąc wrzesień 2018 r.  

Temat kompleksowy: TO JESTEM JA

 • potrafię przedstawić się, opisać swój wygląd,
 • podaję wiadomości o sobie, dotyczące ulubionej zabawki, potrawy, ulubionego owocu, pojazdu itp.
 • wyrażam emocje w naturalnych sytuacjach, np.: rozstawania się z rodzicami, przegranej w grze itp.
 • rozpoznaję i przedstawiam różne stany emocjonalne (złość, radość, smutek, strach, zazdrość, zawstydzenie),
 • wyodrębniam sylaby ze słów,
 • potrafię dokonać analizy i syntezy sylabowej nazw obrazków,
 • czytam całościowe nazwy umieszczone w sali,
 • rozwijam sprawność manualną poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz podejmuję działalność plastyczną,
 • ustalam położenie obiektów względem własnej osoby,
 • określam położenie przedmiotów względem innych przedmiotów,
 • poznaję zapis swojego imienia (litery drukowane) i zapisy imion kolegów i koleżanek, rozpoznaję je, układam wg wzoru;
 • rozpoznaję swój znaczek rozpoznawczy w różnych pomieszczeniach przedszkola.

Temat kompleksowy: MOJA GRUPA

 • przestrzegam ustalonych umów i zasad obowiązujących w przedszkolu,
 • poznaję zasady zgodnej komunikacji (nie przerywam wypowiedzi innych, nie podnoszę głosu w przypadku różnicy zdań, patrzę w kierunku rozmówcy),
 • odtwarzam proponowany rytm (klaszczę, tupię),
 • rozpoznaję wysłuchane sylaby, słowa, głoski,
 • stosuję przyimki, określam położenia przedmiotów w przestrzeni,
 • układam swoje imię z liter, według wzoru, a potem – bez wzoru,
 • wykonuję ćwiczenia grafomotoryczne,
 • prawidłowo gospodaruję przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne),
 • wykorzystuję figury geometryczne w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach,
 • wspólne ustalam kodeks grupowy zawierający zbiór zasad,
 • przestrzegam wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

Temat kompleksowy: DROGA DO PRZEDSZKOLA.

 • poznaję zasady ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicach (pod opieką osoby dorosłej),
 • zachowuję czujność w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie,
 • poznaję numery alarmowe: 999, 998, 997 i 112,
 • poznaję wybrane znaki drogowe,
 • poznaję samochody specjalistyczne: straż pożarna, policja, karetka pogotowia,
 • prawidłowo gospodaruję przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne),
 • dostrzegam w otoczeniu przedmioty o kształtach znanych figur geometrycznych,
 • rozpoznaję i nazywam wybrane figury geometryczne: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podaję ich podstawowe cechy,
 • rozwijam umiejętność poruszania się w pobliżu jezdni.

Temat kompleksowy: NADESZŁA JESIEŃ.

 • oglądam drzewa znajdujące się w bliskim otoczeniu i nazywam je,
 • poznaję przyczyny usychania liści i zmiany ich kolorów jesienią,
 • rozpoznaję drzewa po liściach i owocach,
 • zbieram owoce drzew i wzbogacam nimi kącik przyrodniczy,
 • wykorzystuję owoce w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej oraz w inny sposób,
 • poznaję przybory, narzędzia potrzebne do obserwowania i badania otoczenia, np. lupy, lornetki, mikroskopu.
 • wyszukuję takie same symbole graficzne – figury, litery, cyfry,
 • wykorzystuję figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach,
 • odgrywam role w zabawach parateatralnych; posługuję się mową, mimiką, gestem, ruchem,
 • uczestniczę w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • orientuję się w schemacie ciała drugiej osoby,
 • określam położenie przedmiotów w przestrzeni; stosuję określenia: na, pod, przed, za, wysoko, nisko.

Przypomnienie i utrwalenie treści realizowanych w ubiegłym roku w ramach Programu Powszechnej Dwujęzyczności. Posługiwanie się znanymi zwrotami w toku zajęć i zabaw w grupie.

Realizowanie elementów metody Batii Strauss poprzez zabawy naśladowcze, rytmiczne i integracyjne przy muzyce.

Realizowanie elementów systemu „Edukacja przez ruch” D. Dziamskiej.

Realizowanie elementów Dzielnicowego Programu Ekologicznego.

Realizowanie elementów Planu Daltońskiego w grupie: realizacja zadań tygodniowych i tablicy do ich oznaczania; określanie swoich emocji; pełnienie dyżurów grupowych itd.