Grupa IV

Grupa 4  „Zuchy”

Nauczyciele:

Anna Zakołodna, Marta Pokora

Pracownicy obsługi:

Agata Ćwikowska

Godziny pracy grupy:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

6:30-16:30

6:30-16:30

6:30-16:30

6:30-16:30

6:30-16:30

 

Plan pracy opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznej na miesiąc czerwiec 2018 r.  

 

Temat kompleksowy: POZNAJEMY RÓŹŃE ZAWODY

 • nazywam swoją miejscowość, poznaję jej historię, ważniejsze zabytki i miejsca
 • poznaję czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywam narzędzia pracy

 • rozpoznaję osoby wykonujące określone zawody

 • znam etapy i powstawania chleba

 • klasyfikuje przedmioty pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych

 • rozpoznaję cyfry

 • doskonalę umiejętność liczenia

 • rozwijam sprawność manualną

 • doskonalę umiejętności wokalne

Temat kompleksowy: DZIECI Z CZŁEGO ŚWIATA

 • nazywam ludzi różnych ras, określam miejsce ich zamieszkania, warunków klimatycznych, w jakich żyją

 • poznaję zwyczajów ludzi różnych ras (ubiór, mieszkanie)

 • poznaję moje prawa

 • chętnie uczestniczę w zabawach ruchowych w sali i ogrodzie przedszkolnym

 • doskonalę umiejętności wokalne

 • wykonuję pracę plastyczną na podany temat

 • doskonalę sprawność manualną,

 • rozwijam mowę, wypowiadam się całymi zdaniami

Temat kompleksowy: MOJE PODWÓRKO

 • poznawanie właściwości fizycznych powietrza

   wyrabianie u dzieci prawidłowego stosunku względem innych wyrabianie u dzieci prawidłowego stosunku względem innych

 • poznaję właściwości powietrza

 • zapoznanie z etapami rozwojowymi pszczoły

 • wykonuję prace plastyczne

 • działam twórczo podczas zajęć

 • doskonalę słuch fonematyczny

 • rytmicznie poruszam się przy muzyce

Temat kompleksowy: WKRÓTCE WAKACJE

 • poznaję zagrożenia związane z wakacyjnym odpoczynkiem

 • wypowiadam się na temat miejsc wakacyjnego wypoczynku

 • wymieniam przedmioty, które należy zabrać ze sobą na wakacje

 • rozwijam poczucie rytmu i muzykalności

 • doskonalę umiejętności matematyczne

 • rozwijam sprawność manualną

 • doskonalę sprawność ruchową

 • doskonalę słuch fonematyczny

 

Realizowanie Programu Powszechnej Dwujęzyczności

Realizowanie elementów koncepcji Planu Daltońskiego

Realizowanie elementów Programu Ekologicznego M.St. Warszawy

Realizowanie metody Odimiennej Nauki Czytania

Realizowanie elementów metody Batii Strauss