Rekrutacja

 
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019
           
L.p. Etap/czynność Rozpoczęcie - Zakończenie Liczba dni zadania Uwagi
od do
PRZYGOTOWANIE REKRUTACJI
1. Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu rekrutacji 30 stycznia   BE
2. Podanie do publicznej wiadomości kryteriów rekrutacji oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria 30 stycznia   BE
3. Szkolenia dla dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych 5 lutego 9 lutego   ASSECO + BE
4. Aktualizacja w SYSTEMIE oferty przedszkoli i szkół, wprowadzenie oferty grup rekrutacyjnych 12 lutego 16 lutego    
5. Zamknięcie przez dyrektora przedszkola/szkoły etapu wprowadzania oferty   do 16 lutego
(do godz. 15.00)
   
6. Sprawdzenie i zaakceptowanie przez WOW oferty 12 lutego 21 lutego
(do godz.15.00)
   
7. Zamknięcie przez WOW etapu wprowadzania i akceptowania oferty   21 lutego
(do godz. 15.00)
   
8. Zamkniecie przez BE etapu wprowadzania oferty   22 lutego
(do godz. 16.00)
   
9. Potwierdzanie przez rodziców dzieci przyjętych woli kontynuowania edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym - rodzice składają pisemną deklarację 23 lutego 1 marca
do godz. 16.00
7 dni  
10. Wprowadzenie do systemu informacji o dzieciach kontynuujących
23 lutego
(od godz. 10.00)
1 marca
do godz. 17.00
  Potwierdzenia woli należy na bieżąco wprowadzać
do SYSTMU.
Wszystkie potwierdzenia złożone przez rodziców muszą zostać wprowadzane do SYSTEMU do 1 marca.
Po tym terminie nie będzie możliwe uzupełnienie tych informacji.
Etap zostanie przełączony przez wykonawcę
1 marca.
11. Codzienne monitorowanie przez WOW liczby wprowadzonych kontynuacji - analiza raportów 23 lutego
(od godz. 10.00)
1 marca   Po zamknięciu etapu wprowadzania kontynuacji, nie będzie możliwe uzupełnienie listy dzieci kontynuujacych.
12. Składanie przez WOW, do BE, wniosków o korektę oferty i limitu miejsc
w grupach rekrutacyjnych
27 lutego 1 marca
do godz. 18.00
   
13. Korekta, na wniosek WOW, oferty i limitu miejsc w grupach rekrutacyjnych   1 marca
do godz. 20.00
  BE
14. Usunięcie z SYSTEMU, przez wykonawcę, niepotwierdzonych lub anulowanych kontynuacji (dot. dzieci z wszystkich roczników) 1 marca
po godz. 21.00
  ASSECO
15 Sprawdzenie przez WOW oferty grup rekrutacyjnych i limitów miejsc
w grupach rekrutacyjnych po korekcie
2 marca
od godz. 8.00
2 marca
do godz. 10.00
   
16. Powołanie przez dyrektora przedszkola/szkoły komisji rekrutacyjnej
i wyznaczenie przewodniczącego komisji
  do 1 marca   W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi co najmniej 3 nauczycieli przedszkola/szkoły.
Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji.
Dyrektor przedszkola /szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
17. Uruchomienie dla rodziców możliwości wypełniania wniosków
w SYSTEMIE
2 marca
godz. 13.00
     
18 Zapisy w SYSTEMIE - rodzice dzieci urodzonych w latach 2015-2012 i dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym wypełniają elektroniczny wniosek o przyjęcie od 2 marca
od godz. 13.00
(piątek)
18 marca
do godz. 20.00
(niedziela)
  18 marca o godz. 20.00 zostanie wyłączona możliwość wprowadzania przez rodziców nowych wniosków
19. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

W przedszkolu/szkole pierwszego wyboru rodzice składają podpisany wniosek oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria.
2 marca
godz. 13.00
19 marca
do godz. 16.00
(poniedziałek)
   
19. Wprowadzenie do SYSTEMU wniosków wypełnionych odręcznie 2 marca 20 marca
(wtorek)
  Wnioski należy na bieżąco
wprowadzać i zatwierdzać w SYSTMIE.

Na etapie weryfikacji wniosków i potwierdzania oświadczeń można anulować zatwierdzenie wniosku, dokonać korekty i ponownie zatwierdzić wniosek.
20. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności,
o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

Na żądnie przewodniczącego komisji rekrutacyjnej rodzice składają dokumenty potwierdzające okoliczności zawarte w oświadczeniach.
2 marca
22 marca
 
21. Potwierdzanie przez burmistrza dzielnicy okoliczności zawartych
w oświadczeniach.

Na wniosek przewodniczącego komisji rekrutacyjnej burmistrz dzielnicy, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, potwierdza okoliczności zawarte w oświadczeniach i informuje przewodniczącego komisji o wynikach weryfikacji.
2 marca 5 kwietnia
(czwartek)
 
22. Zamknięcie przez dyrektora etapu weryfikacji i potwierdzania wniosków   5 kwietnia
(do godz. 14.30)
   
23. Zamknięcie przez WOW etapu weryfikacji wniosków   5 kwietnia
(do godz. 15.00)
   
24. Zamknięcie przez BE etapu weryfikacji wniosków   5 kwietnia
(godz. 16.00)
   
25. Ustalenie kolejności przyjęć - komisja rekrutacyjna ustala w SYSTEMIE kolejność przyjęć 6 kwietnia
(od godz. 8.00)
(piątek)
9 kwietnia
(do godz. 14.00)
(poniedziałek)
2 dni  
26. Przewodniczący komisji zgłasza dyrektorowi zakończenie etapu ustalania kolejności   9 kwietnia
(do godz. 14.00)
   
27. Zamknięcie przez dyrektora przedszkola/szkoły etapu ustalania kolejności przyjęć   9 kwietnia
(do godz. 14.30)
   
28. Zamknięcie przez WOW etapu ustalania kolejności przyjęć   9 kwietnia
(do godz. 15.00)
   
29. Zamknięcie przez BE etapu ustalania kolejności przyjęć   9 kwietnia
(do godz. 16.00)
   
30. Uruchomienie przez wykonawcę menadżera integracji 10 kwietnia (wtorek)
godz. 9.00
   
31. Przydział do grup integracyjnych dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność 10 kwietnia
(od godz. 9.00)
10 kwietnia
(do godz. 15.00)
   
* przydział dzieci z 1 preferencji 10 kwietnia
(od godz. 9.00)
10 kwietnia
(do godz. 12.00)
   
* przydział dzieci z kolejnych preferencji - możliwość zmiany przydziału z dalszej na wyższą preferencję np. z 5 na 2 lub z 3 na 1 tzw. podbieranie dzieci przez placówkę wyższej preferencji 10 kwietnia
(od godz. 12.00)
10 kwietnia
(do godz. 14.00)
   
* sprawdzenie listy zakwalifikowanych do integracji po etapie zmiany przydziału i możliwość dodatkowej kwalifikacji na zwolnione miejsca 10 kwietnia
(od godz. 14.00)
10 kwietnia
(do godz. 14.30)
   
32. Zamknięcie przez dyrektora etapu przydziału dzieci z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego do grup integracyjnych
  10 kwietnia
(godz. 14.30)
   
33. Zamknięcie przez WOW etapu przydziału dzieci
z orzeczeniem
  10 kwietnia
(do godz. 15.00)
   
34. Zamknięcie przez BE etapu przydziału dzieci
z orzeczeniem
  10 kwietnia
(godz. 16.00)
   
35. Przydział dzieci - konsultacje z burmistrzami dzielnic 11 kwietnia 17 kwietnia    
* analiza raportów 11 kwietnia    
* konsultacje z burmistrzami 12 kwietnia
(czwartek)
16 kwietnia
(poniedziałek)
  3 dni
(6 dzielnic dziennie)
* ostateczny przydział 17 kwietnia    
36. Zamknięcie przez BE etapu symulacji 18 kwietnia
(do godz. 12.00)
   
37. Przydział dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które nie zostały przyjęte na wcześniejszych etapach - dyrektorzy przydzielają dzieci orzeczeniowe (kandydujące do oddziałów integracyjnych) nigdzie nieprzyjęte 19 kwietnia
(od godz. 10.00.)
19 kwietnia
(do godz. 14.00)
   
38. Zamknięcie przez dyrektora etapu przydziału dzieci z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego do grup integracyjnych
  19 kwietnia
(do godz. 14.30)
   
39. Zamknięcie przez WOW etapu przydziału dzieci
z orzeczeniem
  19 kwietnia
(do godz. 15.00)
   
40. Zamknięcie przez BE etapu przydziału dzieci
z orzeczeniem
  19 kwietnia
(do godz. 16.00)
   
41. Przygotowanie przez wykonawcę list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
19 kwietnia do 20 kwietnia
do godz. 10.00
  Listy zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych zawierają imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do danego przedszkola/szkoły.
Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
42. Pobranie z SYSTEMU listy dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
20 kwietnia
(od godz.10.00)
20 kwietnia
(do godz. 12.00)
   
43. Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - listy należy umieścić w widocznym miejscu
w przedszkolu/szkole (listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia).
20 kwietnia - godz. 13.00
(piątek)
  Od godz.13.00 SYSTEM ponownie otwarty dla rodziców.
Rozsyłanie wiadomości drogą elektroniczną po godz. 12.00.

44. Potwierdzanie przez rodziców woli zapisu do przedszkola/szkoły,
do której dziecko zostało zakwalifikowane - rodzice składają w przedszkolu/szkole pisemne potwierdzenie woli zapisu
20 kwietnia
od godz. 13.00
(piątek)


27 kwietnia
do godz.16.00
(piątek)
   
45. Wprowadzenie do SYSTEMU informacji o złożonych potwierdzeniach woli zapisu 20 kwietnia
(od godz. 13.00)
30 kwietnia
(do godz. 15.00)
  Potwierdzenia woli zapisu należy na bieżąco wprowadzać do SYSTEMU
46. Zamknięcie przez dyrektora przedszkola/szkoły etapu potwierdzania woli zapisu   30 kwietnia
(do godz. 15.00)
   
47. Zamknięcie przez WOW etapu potwierdzania woli zapisu   30 kwietnia
(do godz. 15.30)
   
48. Zamkniecie przez BE etapu potwierdzania woli zapisu   30 kwietnia
(do godz. 16.00)
   
49. Przygotowanie przez wykonawcę list dzieci przyjętych i nieprzyjętych   do 7 maja
do godz. 10.00
   
50. Pobranie z SYSTEMU listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych 7 maja
(od godz.10.00)
7 maja
(do godz. 12.00)
  Listy przyjętych i nieprzyjętych zawierają imiona i nazwiska kandydatów lub informację o wolnych miejscach.
Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, datę publikacji i miejsce na podpis przewodniczącego komisji
51. Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych - listy trzeba umieścić w widocznym miejscu
w przedszkolu/szkole (listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej lub informację o wolnych miejscach oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Listy zawierają również datę podania listy do publicznej wiadomości i są opatrzone podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej).
7 maja - godz. 13.00
(poniedziałek )
   
PROCEDURA ODWOŁAWCZA
52.
Procedura odwoławcza:
* w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka,

* uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica (uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym),

* w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,

* w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania dyrektor przedszkola/szkoły rozpatruje odwołanie,

* na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

7 maja 4 czerwca 26 dni (7+5+7+7)  
53. Wprowadzania do SYSTEMU informacji o dzieciach przyjętych w ramach procedury odwoławczej   do 4 czerwca
do godz. 12.00)
   
54. Zamknięcie przez dyrektora przedszkola/szkoły etapu rozpatrywania odwołań   4 czerwca
do godz. 12.30)
   
55. Zamkniecie przez WOW etapu rozpatrywania odwołań   4 czerwca
do godz. 13.00)
   
56. Zamkniecie przez BE etapu rozpatrywania odwołań   4 czerwca
do godz. 13.15)
   
57. Udostępnienie dla BE i WOW i dyrektorów wykazu wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych do rekrutacji uzupełniającej 8 czerwca 13 czerwca    
58. Składanie do WOW, wniosków o korektę limitu miejsc
w grupach rekrutacyjnych - akualizacja wolnych miejsc
11 czerwca
do godz. 16.00)
  Dyrektorzy sprawdzają poprawność wykazu wolnych miejsc. Korekty limitów dokonuje WOW na wniosek dyrektora przedszkol/szkoły.
59. Korekta, przez WOW, limitu miejsc w grupach rekrutacyjnych 12 czerwca 13 czerwca
do godz. 12.00)
   
POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE
60. Opublikowanie w SYSTEMIE informacji o wolnych miejscach 13 czerwca
godz. 16.00 (środa)
   
61. Zapisy w SYSTEMIE - rodzice wypełniają elektroniczny wniosek
o przyjęcie
13 czerwca
(od godz. 16.00)
18 czerwca
(do godz. 20.00)
   
62. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

W przedszkolu/szkole pierwszego wyboru rodzice składają podpisany wniosek oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria.
13 czerwca
(od godz. 16.00)
19 czerwca
do godz. 16.00
   
63. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności,
o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

Na żądnie przewodniczącego komisji rekrutacyjnej rodzice składają dokumenty potwierdzające okoliczności zawarte w oświadczeniach.
13 czerwca 20 czerwca    
64. Przewodniczący komisji zgłasza dyrektorowi przedszkola/szkoły zakończenie weryfikacji wniosków   20 czerwca
(do godz. 14.00)
   
65. Zamknięcie przez dyrektora etapu składania i weryfikacji wniosków   20 czerwca
(do godz. 14.30)
   
66. Zamknięcie przez WOW etapu składania i weryfikacji wniosków   20 czerwca
(do godz. 15.00)
   
67. Zamknięcie przez BE etapu składania i weryfikacji wniosków   20 czerwca
(godz. 16.00)
   
68. Ustalenie kolejności przyjęć 21 czerwca
(od godz. 8.00)
21 czerwca
(do godz. 12.00)
   
69. Przewodniczący komisji zgłasza dyrektorowi zakończenie etapu ustalania kolejności przyjęć   21 czerwca
(do godz. 12.30)
   
70. Zamknięcie przez dyrektora przedszkola/szkoły etapu ustalania kolejności   21 czerwca
(do godz. 12.30)
   
71. Zamknięcie przez WOW etapu ustalania kolejności   21 czerwca
(do godz. 12.45)
   
72. Zamknięcie przez BE etapu ustalania kolejności   21 czerwca
(do godz. 13.00)
   
73. Uruchomienie menadżera integracji
Przydział do grup integracyjnych dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność
21 czerwca
(od godz. 13.00)
21 czerwca
(do godz. 15.00)
   
74. Sprawdzenie i uzupełnienie listy dzieci zakwalifikowanych do integracji 21 czerwca
(od godz. 15.00)
21 czerwca
(do godz. 15.30)
   
75. Zamknięcie przez dyrektora etapu przydziału dzieci z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego do grup integracyjnych
  21 czerwca
(do godz. 15.30)
   
76. Zamknięcie przez WOW etapu przydziału dzieci
z orzeczeniem
  21 czerwca
(do godz. 15.45)
   
77. Zamknięcie przez BE etapu przydziału dzieci
z orzeczeniem
  21 czerwca
(do godz. 16.00)
   
78. Przydział dzieci 21 czerwca
(od godz. 16.00)
22 czerwca
(do godz. 10.00)
  ASSECO
79. Uruchomienie menadżera integracji
Przydział dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
które nie zostały przyjęte na wcześniejszych etapach - dyrektorzy przydzielają dzieci orzeczeniowe (kandydujące do oddziałów integracyjnych) nigdzie nieprzyjęte
22 czerwca
(od godz. 10.00.)
22 czerwca
(do godz. 11.00)
   
80. Zamknięcie przez dyrektora etapu przydziału dzieci z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego do grup integracyjnych
  22 czerwca
(do godz. 11.00)
   
81. Zamknięcie przez WOW etapu przydziału dzieci
z orzeczeniem
  22 czerwca
(do godz. 11.15)
   
82. Zamknięcie przez BE etapu przydziału dzieci
z orzeczeniem
  22 czerwca
godz. 11.30
   
83. Przygotowanie przez wykonawcę SYSTEMU list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym 22 czerwca
godz. 11.30
22 czerwca
(godz. 12.00)
  ASSECO
84. Pobranie z SYSTEMU listy dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych na etapie postępowania uzupełniającego
22 czerwca
(od godz. 12.00
22 czerwca
(od godz. 13.00)
   
85. Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym - listy należy umieścić w widocznym miejscu w przedszkolu/szkole
(listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia)
22 czerwca godz. 13.00
(piątek)
   
86. Potwierdzanie przez rodziców woli zapisu do przedszkola/szkoły,
do której dziecko zostało zakwalifikowane - rodzice składają
w przedszkolu/szkole pisemne potwierdzenie woli zapisu.

Rodzice dziecka przyjętego w postępowaniu rekrutacyjnym mogą potwierdzić wolę zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane w postępowaniu uzupełniającym jeżeli złożą pisemną rezygnację z miejsca w przedszkolu/szkole, która już przyjęła dziecko.
22 czerwca
(od godz. 13.00)
28 czerwca
do godz. 16.00
4 dni robocze  
87. Wprowadzenie do SYSTEMU informacji o złożonych potwierdzeniach woli zapisu 22 czerwca
(od godz. 13.00)
29 czerwca
(do godz.10.00)
   
88. Zamknięcie przez dyrektora przedszkola/szkoły etapu potwierdzania woli zapisu w postępowaniu uzupełniającym   29 czerwca
(do godz. 10.30)
   
89. Sprawdzenie przez WOW, czy przedszkola/szkoły, które prowadziły postępowanie uzupełniające wprowadziły do systemu potwierdzenia woli
i zamknęły etap.

Zamknięcie przez WOW etapu potwierdzania woli zapisu w postępowaniu uzupełniającym.
  29 czerwca
(do godz. 11.00)
   
90. Zamkniecie przez BE etapu potwierdzania woli zapisu w postępowaniu uzupełniającym   29 czerwca
(do godz. 11.30)
   
91. Przygotowanie przez wykonawcę SYSTEMU list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym 29 czerwca
(od godz. 11.30)
29 czerwca
(do godz. 12.00)
  ASSECO
92. Pobranie z SYSTEMU listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym 29 czerwca
(od godz. 12.00)
29 czerwca
(do godz. 13.00)
   
93. Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym - listy trzeba umieścić w widocznym miejscu w przedszkolu/szkole (listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej lub informację o wolnych miejscach oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Listy zawierają również datę podania listy do publicznej wiadomości i są opatrzone podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej). 29 czerwca - godz. 13.00
(piątek)
   
94. Procedura odwoławcza od 29 czerwca    
95. Opublikowanie w SYSTEMIE informacji o wolnych miejscach 31 sierpnia    
WSKAZYWANIE MIEJSCA REALIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
96. Udostępnienie dla dyrektorów przedszkoli/szkół oraz WOW raportów o dzieci urodzonych w 2015 roku (trzylatki), 2014 roku (czterolatki), w 2013 roku (pięciolatki), 2012 (sześciolatki) i dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, które nie zostały przyjęte do żadnego ze wskazanych przez rodziców przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach 14 maja    
97. Pobranie przez dyrektorów raportów o dzieciach nigdzie nieprzyjetych
i przekazanie do burmistrzów dzielnic (zgodnie z miejscem zamieszkania dziecka) - termin okreslony w rozporządzeniu MEN
do 15 maja    
98. Wskazanie rodzicom dzieci urodzonych w 2015, 2014, 2013 i 2012 roku oraz dzieciom z odroczonym obowiązkiem szkolnym, które nie zostały przyjęte do żadnego ze wskazanych przez rodziców przedszkoli/oddziałów przedszkolnych innego przedszkola/szkoły, która przyjmie dziecko - I etap 24 maja 12 czerwca    
99. Wskazanie rodzicom dzieci urodzonych w 2015, 2014, 2013 i 2012 roku oraz dzieciom z odroczonym obowiązkiem szkolnym, które nie zostały przyjęte do żadnego ze wskazanych przez rodziców przedszkoli/oddziałów przedszkolnych innego przedszkola/szkoły, która przyjmie dziecko - II etap od 30 czerwca      

 Oświadczenie do odbioru dziecka