Godziny pracy

Przedszkole nr 18 jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-17:00.

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:

 1. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od 7:00 do najpóźniej 8:30 a odbierane najpóźniej o 17:00.
 2. Dzieci powinny być przyprowadzone i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez rodziców.
 3. Pisemne upoważnienie powinno zawierać nr i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.
 4. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola wchodząc do szatni, zobowiązani są niezwłocznie do przyłożenia imiennej karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika z napisem WEJŚCIE.
 6. W przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola i nie odbicia przed wejściem do sali karty zbliżeniowej czas pobytu dziecka będzie naliczany od 7:00.
 7. Dziecko może być odbierane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.
 8. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne uprawnione przez rodziców osoby odbierają dziecko, wywołując je z sali przez domofon znajdujący się w szatni  za pośrednictwem osoby pełniącej  tam dyżur lub odbierają je osobiście z ogrodu przedszkolnego.
 9. Przed wyjściem z szatni z odebranym dzieckiem rodzice/opiekunowie prawni lub inne upoważnione pisemnie przez rodziców osoby przykładają indywidualną kartę dziecka do czytnika z napisem WYJŚCIE.
 10. W przypadku obecności dziecka w przedszkolu i nie odbicia karty zbliżeniowej przy wyjściu, czas pobytu dziecka naliczany będzie do godz.  17:00.
 11. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu odpowiada rodzic lub prawny opiekun dziecka.