Grupa IV

Grupa 4 „Niedźwiadki”

Nauczyciele: Dominika Molęgowska, Agnieszka Zawadzka

Pracownicy obsługi: Agnieszka Borowiecka

Godziny pracy grupy:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7:00-17:00 7:00-17:00 7:00-17:00 7:00-17:00 7:00-17:00

Plan pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej 

na miesiąc czerwiec 2020r.

I. Temat kompleksowy: I oto przyszło lato(dziecko):
⦁ uważnie słucha
⦁ doskonali orientację w przestrzeni
⦁ aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych
⦁ wzbogaca słownik
⦁ swobodnie wypowiada się na dany temat
⦁ wskazuje oznaki nadchodzącego lata
⦁ czerpie radość z zabawy
⦁ wykonuje różne formy ruchu, w tym wymyślone przez siebie
⦁ wyraża ruchem, gestem treść słuchanego tekstu
⦁ relaksuje się i odpoczywa
⦁ prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne
⦁ doskonali szybką reakcję na umówiony sygnał
⦁ rozpoznaje i nazywa zwierzęta i rośliny
⦁ klasyfikuje zwierzęta i rośliny
⦁ doskonali umiejętności grafomotoryczne
⦁ tworzy pracę plastyczną
⦁ doskonali umiejętność sklejania papierowych elementów
⦁ doskonali umiejętności utrzymywania stałego tempa i pulsu
⦁ rozwija wyobraźnię muzyczną
⦁ uwrażliwia się na budowę utworu
⦁ odpowiada na pytania
⦁ nazywa elementy letniej garderoby
⦁ wciela się w role
⦁ nakrywa do stołu
⦁ używa zwrotów grzecznościowych
⦁ sprawnie liczy
⦁ nazywa obrazki, wyjaśnia ich znaczenie
⦁ używa chwytu pisarskiego podczas rysowania
⦁ poznaje zawód sprzedawcy/ ekspedientki
⦁ robi drobne zakupy
⦁ klasyfikuje ze względu na podaną cechę
⦁ przygotowuje posiłki i sprząta po skończonej pracy
⦁ rysuje według własnego pomysłu
⦁ formułuje wnioski
⦁ przelicza i dopełnia zbiory
⦁ wskazuje gdzie jest „mniej”, „więcej”, „tyle samo”
⦁ składa obrazek z części
⦁ układa i kontynuuje rytm
⦁ wciela się w role
⦁ rozwiązuje zagadki

II.Temat kompleksowy: Hej, na wakacje czas!
⦁ doskonali sprawność ruchową
⦁ poznaje różne sposoby podróżowania wakacyjnego
⦁ aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych
⦁ formułuje dłuższe wypowiedzi na temat spędzania czasu w czasie wakacji
⦁ usprawnia narządy artykulacyjne
⦁ estetycznie wykonuje prace graficzne
⦁ doskonali ruchy ręki
⦁ sprawnie posługuje się nożyczkami
⦁ doskonali szybkość reakcji na hasło
⦁ szybko i trafnie udziela odpowiedzi
⦁ wzbogaca wiedzę na temat owadów
⦁ z uwagą słucha utworu literackiego
⦁ wykazuje empatyczny stosunek do świata zwierząt
⦁ stara się precyzyjnie wykonać polecenia
⦁ doskonali sprawność manualną podczas uzupełniania brakujących elementów
⦁ wyzwala aktywność ruchową i twórczą
⦁ doskonali umiejętności wokalne
⦁ wykazuje się spostrzegawczością w trakcie składania obrazka z części
⦁ ćwiczy procesy pamięciowe podczas powtarzania treści zdań
⦁ skupia uwagę i zachowuje równowagę
⦁ doskonali umiejętność klasyfikowania przedmiotów ze względu na ich miejsce występowania
⦁ uczy się planować podróż
⦁ rozwija ciekawość poznawczą
⦁ umiejętnie współpracuje w grupie
⦁ odczuwa radość ze wspólnego tworzenia
⦁ rozwija umiejętności manualne oraz ekspresję plastyczną
⦁ rozpoznaje i nazywa podstawowe figury geometryczne
⦁ poznaje podstawowe zasady klasyfikowania ze względu na kształt
⦁ doskonali umiejętność przeliczania elementów
⦁ posługuje się liczmanami
⦁ prawidłowo wykonuje polecenia manualne
⦁ aktywnie słucha muzyki
⦁ odróżnia liczenie błędne od prawidłowego
⦁ panuje nad swoim ciałem
⦁ rozwija zmysł dotyku i spostrzegawczość wzrokową
⦁ zna zasady bezpiecznego korzystania ze wspólnych sprzętów w ogrodzie przedszkolnym
⦁ podejmuje zabawy tematyczne w miejscach do tego przeznaczonych
⦁ wypowiada się na tematy bliskie dzieciom
⦁ przestrzega reguł zabawy