Grupa V

Grupa 5 „Niedźwiadki

Nauczyciele: Dominika Molęgowska, Agnieszka Zawadzka

Pracownicy obsługi: Agnieszka Borowiecka

Godziny pracy grupy: 7.00 – 17.00

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7:00-17:00 7:00-17:00 7:00-17:00 7:00-17:00 7:00-17:00

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne

na miesiąc wrzesień 2020

Temat kompleksowy: „Przyjaciele w przedszkolu”

 • uczestniczę w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
 • bezpiecznie i poprawnie wykonuję ćwiczenia gimnastyczne
 • wyrażam własne emocji
 • współdziałam w zespole rówieśniczym
 • buduję świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
 • znam rozkład pomieszczeń w przedszkolu
 • respektuję normy społecznych (wypracowanie kontraktu grupy)
 • przestrzegam ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu
 • wypowiadam się na określony temat
 • samodzielnie tworzę prace plastyczne za pomocą różnorodnych technik
 • kształtuję umiejętności globalnego rozpoznawania napisów
 • kształtuję umiejętności klasyfikowania obiektów, tworzenia kolekcji, sprawnego przeliczania i porównywania kolekcji
 • kształtuję umiejętności określania kierunków (prawa, lewa, góra, dół) oraz położenia (obok, przed, za, między, nad, pod)
 • uważnie słucham

Temat kompleksowy: „Jesteśmy bezpieczni” 

 • biorę aktywny udział w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
 • bezpiecznie i poprawnie wykonuję ćwiczenia gimnastyczne
 • proszę o pomoc w sytuacjach trudnych
 • radzę sobie w nowych sytuacjach
 • kształtuję umiejętności społeczne – posługiwanie się imieniem i nazwiskiem, znajomość zasad poruszania się w terenie zabudowanym (droga dziecka z domu do przedszkola i z przedszkola do domu, znajomość zasad przechodzenia przez jezdnię)
 • oceniam własne zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych (przyjmowanie, tworzenie i respektowanie zasad zabawy w grupie)
 • komunikuję się z dziećmi i dorosłymi, wyrażam swoje oczekiwania społeczne wobec innych osób, grupy
 • doskonalę umiejętności posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie głosek), rozróżniam głoski w nagłosie i wygłosie (na początki i na końcu słowa)
 • rozwijam naturalną kreatywność dziecka w różnych formach aktywności
 • wskazuję zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia oraz zawody związane z udzielaniem pomocy w różnych sytuacjach (nauczyciel, lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny, policjant, strażak)
 • buduję czynny i bierny słownika
 • kształtuję umiejętności określania kierunków (prawa, lewa) oraz położenia (obok, przed, za, pomiędzy, nad, pod)