Grupa V

Grupa 5 „Jeżyki

Nauczyciele: Kamila Malinowska, Iness Klusek

Pracownicy obsługi: Małgorzata Grudzińska

Godziny pracy grupy: 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-16:00

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne

na miesiąc   październik  2021

 

Temat kompleksowy: BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA.

 • Utrwalam znajomość adresu zamieszkania
 • Czytam obrazy, wyodrębniam i nazywa ich elementy
 • Poszerzam wiadomości na temat podstawowych przepisów ruchu drogowego oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie wyjść poza teren przedszkola,
 • Utrwalam znajomość numerów alarmowych do służb ratowniczych,
 • Wskazuję zawody wykonywane przez osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśniam czym zajmują się poszczególne osoby,
 • Klasyfikuję przedmioty według określonej cechy
 • Rozpoznaję wybrane znaki drogowe i sygnały świetlne, oraz wiem, co oznaczają ,
 • Rozróżniam podstawowe figury geometryczne
 • Określam kierunki i ustalam położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżniam stronę lewą i prawą,
 • Rozwijam umiejętność kojarzenia i logicznego myślenia,
 • Rozróżniam głoski na początku i na końcu wyrazu,
 • Odczytuję krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter,
 • Układam przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarzam układy przedmiotów,
 • Wykonuję podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała,
 • Rozwijam umiejętność rzutu do celu i koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Temat kompleksowy: JESIEŃ W PARKU I W OGRODZIE

 • Nazywam części drzew: korzenie, pień, konary i gałęzie, korona, liście, kwiaty i owoce,
 • Rozpoznaję kształt wybranych liści i nazywam drzewa, z których pochodzą,
 • Poznaję przyczyny zmiany barwy liści jesienią,
 • Kształtuję umiejętność przedstawiania rzeczywistości w formie plastycznej
 • Rozwijam koncentrację uwagi, zapamiętywanie
 • Rozumiem pojęcie „sad”
 • Rozpoznaję i nazywam drzewa i krzewy owocowe,
 • Poznaję zwyczaje zwierząt przygotowujących się do zimy,
 • Dostrzegam i kontynuuję rozpoczętą regularność
 • Doskonalę umiejętność liczenia
 • Ćwiczę słuch fonematyczny oraz syntezę i analizę słuchową,
 • Utrwalam nazwy i kolejność dni tygodnia,
 • Rozumiem pojęcie liczby 2 w aspekcie kardynalnym i porządkowym,
 • Współpracuję w parach i w grupie,
 • Uczestniczę w zabawach ruchowych, wykonuję różne formy ruchu, w tym bieżne, rzutne,

Temat kompleksowy: POBAW SIĘ ZE MNĄ

 • Poszerzam zasób słownictwa i wzbogacam wiedzę o otaczającym świecie
 • Poznaję litery i, I drukowaną i pisaną,
 • Rozwijam pamięć wzrokową i koncentrację uwagi,
 • Rozpoznaję i nazywam podstawowe emocje, próbuję radzić sobie z ich przeżywaniem,
 • Doskonalę umiejętność aktywnego słuchania i poprawnego budowania wypowiedzi,
 • Rozumiem pojęcie rodzina,
 • Rozumiem zasady bezpiecznego korzystania z komputera
 • Rozwijam sprawność aparatu artykulacyjnego
 • Poznaję zjawisko akustyczne – rozchodzenie się fal dźwiękowych
 • Rozpoznaję litery, którymi jestem zainteresowane,
 • Odczytuję krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter.