Grupa V

Grupa 5 „Niedźwiadki

Nauczyciele: Dominika Molęgowska, Agnieszka Zawadzka

Pracownicy obsługi: Agnieszka Borowiecka

Godziny pracy grupy: 7.00 – 17.00

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7:00-17:00 7:00-17:00 7:00-17:00 7:00-17:00 7:00-17:00

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne

na miesiąc maj 2021

Krąg tematyczny: Książka moim przyjacielem

 • aktywnie uczestniczę w zabawach rytmicznych, muzycznych i naśladowczych
 • usprawniam motorykę małą
 • wykonuję podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała
 • rozwijam sprawność ciała i koordynacji w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie
 • szukam wsparcia w sytuacjach trudnych emocjonalnie; wdrażam własne strategie, ze wsparciem osób dorosłych lub rówieśników
 • kształtuję empatię poprzez wczuwanie się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia
 • oceniam swoje zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuję, respektuję i tworzę zasady zabawy w grupie, współdziałam z dziećmi w zabawie i pracach użytecznych
 • nazywam oraz rozpoznaję wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi
 • komunikuję się z dziećmi i osobami dorosłymi, z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych; wyrażam swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy
 • wdrażam się do poprawnego posługiwania się językiem polskim w różnych sytuacjach
 • rozpoznaję poznane litery
 • odczytuję utworzone z poznanych liter krótkie wyrazy w formie napisów drukowanych dotyczących treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności
 • rozwijam wyobraźnię muzyczną poprzez eksperymentowanie rytmem, głosem i dźwiękami
 • wykonuję własne eksperymenty graficzne
 • wyrażam ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy
 • klasyfikuję przedmioty według podanych warunków
 • wdrażam się do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi

Krąg tematyczny: Wielkie talenty, ciekawe zawody

 • aktywnie uczestniczę w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych i naśladowczych
 • rozwijam sprawność ciała i koordynację ruchową
 • kształtuję umiejętność radzenia sobie z emocjami
 • buduję realne poczucie własnej wartości
 • wdrażam się do nawyku kończenia działań przed rozpoczęciem następnych
 • rozwijam umiejętność obdarzania uwagą innych
 • klasyfikuję przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia
 • układam przedmioty w grupy, szeregi, rytmy
 • rozróżniam podstawowe figury geometryczne
 • wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśniam, czym się zajmuje osoba wykonująca dany zawód

Krąg tematyczny: Kocham Cię, mamo!

 • usprawniam motorykę małą w różnych sytuacjach
 • wykazuję sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie
 • kształtuję więzi emocjonalne ze swoja rodziną
 • wyrabiam umiejętność wyrażania uczuć: szacunku, miłości wobec mamy
 • uświadamiam sobie konieczność współdziałania w rodzinie i wzajemnej pomocy
 • wdrażam się do poprawnego posługiwania się językiem polskim
 • odróżniam elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości
 • wspomagam rozwój mowy oraz umiejętności komunikacyjnych – rozbudzam zainteresowanie światem liter
 • wdrażam się do odpowiadania na pytanie pełnym zdaniem
 • rozwijam wyobraźnię muzyczną przez słuchanie, odtwarzanie i tworzenie muzyki, śpiewanie piosenek i ruch przy muzyce
 • wykonuję własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem