Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Zasady i kryteria rekrutacji – serwis Biura Edukacji.

Harmonogram rekrutacji – tabela.
Harmonogram rekrutacja. Przedszkolna 2019/2020 (plik XLS).

L.p. Etap/czynność Rozpoczęcie – Zakończenie Liczba dni zadania Uwagi
od do
PRZYGOTOWANIE REKRUTACJI
1. Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu rekrutacji 11 stycznia BE
2. Podanie do publicznej wiadomości kryteriów rekrutacji oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria 11 stycznia BE
3. Szkolenia dla dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych 14 stycznia 18 stycznia ASSECO + BE
4. Aktualizacja w SYSTEMIE oferty przedszkoli i szkół, wprowadzenie oferty grup rekrutacyjnych 21 stycznia 24 stycznia
5. Zamknięcie przez dyrektora przedszkola/szkoły etapu wprowadzania oferty do 24 stycznia
do godz. 15.00
6. Sprawdzenie i zaakceptowanie przez WOW oferty 24 stycznia 12 lutego
do godz.15.00
7. Zamknięcie przez WOW etapu wprowadzania i akceptowania oferty 12 lutego
do godz. 15.00
8. Zamkniecie przez BE etapu wprowadzania oferty 12 lutego
do godz. 16.00
9. Potwierdzanie przez rodziców dzieci przyjętych woli kontynuowania edukacji przedszkolnej w kolejnym roku  szkolnym – rodzice składają pisemną deklarację 13 lutego
(środa)
19 lutego
do godz. 16.00
(wtorek)
7 dni
10. Wprowadzenie do systemu informacji o dzieciach kontynuujących 13 lutego
od godz. 10.00
19 lutego
do godz. 17.00
Potwierdzenia woli należy na bieżąco wprowadzać
do SYSTEMU.
Wszystkie potwierdzenia złożone przez rodziców muszą zostać wprowadzane do SYSTEMU do 19 lutego.
Po tym terminie nie będzie możliwe uzupełnienie tych informacji.
Etap zostanie przełączony przez wykonawcę
19 lutego.
11. Codzienne monitorowanie przez WOW liczby wprowadzonych kontynuacji – analiza raportów 13 lutego
od godz. 10.00
19 lutego Po zamknięciu etapu wprowadzania kontynuacji, nie będzie możliwe uzupełnienie listy dzieci kontynuujących.
12. Składanie przez WOW, do BE, wniosków o korektę oferty i  limitu miejsc
w grupach rekrutacyjnych
 18 lutego 19 lutego
do godz. 19.00
13. Korekta, na wniosek WOW, oferty i limitu miejsc w grupach rekrutacyjnych do 19 lutego
do godz. 21.00
BE
14. Usunięcie z SYSTEMU, przez wykonawcę, niepotwierdzonych lub anulowanych kontynuacji (dot. dzieci z wszystkich roczników) 19 lutego
po godz. 21.00
ASSECO
15 Sprawdzenie przez WOW oferty grup rekrutacyjnych i limitów miejsc
w grupach rekrutacyjnych po korekcie
20 lutego
od godz. 8.00
20 lutego
do godz. 10.00
16. Powołanie przez dyrektora przedszkola/szkoły komisji rekrutacyjnej
i wyznaczenie przewodniczącego komisji
do 19 lutego W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi co najmniej 3 nauczycieli przedszkola/szkoły.
Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji.
Dyrektor przedszkola /szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
17. Uruchomienie dla rodziców możliwości wypełniania wniosków
w SYSTEMIE
20 lutego
godz. 13.00
18 Zapisy w SYSTEMIE – rodzice dzieci urodzonych w latach 2016-2013 i dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym wypełniają elektroniczny wniosek o przyjęcie od 20 lutego
od godz. 13.00
(środa)
7 marca
do godz. 20.00
(czwartek)
7 marca o godz. 20.00 zostanie wyłączona możliwość wprowadzania przez rodziców nowych wniosków
19. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

W przedszkolu/szkole pierwszego wyboru rodzice składają podpisany wniosek oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria.

20 lutego
od godz. 13.00
8 marca
do godz. 16.00
(piątek)
19. Wprowadzenie do SYSTEMU wniosków wypełnionych odręcznie 20 lutego 11 marca
(poniedziałek)
Wnioski należy na bieżąco
wprowadzać i zatwierdzać w SYSTEMIE.Na etapie weryfikacji wniosków  i potwierdzania oświadczeń można anulować zatwierdzenie wniosku, dokonać korekty i ponownie zatwierdzić wniosek.
20. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności,
o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.Na żądanie przewodniczącego komisji rekrutacyjnej rodzice składają dokumenty potwierdzające okoliczności zawarte w oświadczeniach.
20 lutego 13 marca
21. Potwierdzanie przez burmistrza dzielnicy okoliczności zawartych
w oświadczeniach.Na wniosek przewodniczącego komisji rekrutacyjnej burmistrz dzielnicy, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, potwierdza okoliczności zawarte w oświadczeniach i informuje przewodniczącego komisji o wynikach weryfikacji.
20 lutego 25 marca
(poniedziałek)
22. Zamknięcie przez dyrektora etapu weryfikacji i potwierdzania wniosków 26 marca
do godz. 14.30
23. Zamknięcie przez WOW etapu weryfikacji wniosków 26 marca
do godz. 15.00
24. Zamknięcie przez BE etapu weryfikacji wniosków 26 marca
godz. 16.00
25. Ustalenie kolejności przyjęć – komisja rekrutacyjna ustala w SYSTEMIE kolejność przyjęć 27 marca
od godz. 8.00
(środa)
28 marca
do godz. 14.00
(czwartek)
2 dni
26. Przewodniczący komisji zgłasza dyrektorowi zakończenie etapu ustalania kolejności 28 marca
do godz. 14.00
27. Zamknięcie przez dyrektora przedszkola/szkoły etapu ustalania kolejności przyjęć 28 marca
do godz. 14.30
28. Zamknięcie przez WOW etapu ustalania kolejności przyjęć 28 marca
do godz. 15.00
29. Zamknięcie przez BE etapu ustalania kolejności przyjęć 28 marca
do godz. 16.00
30. Uruchomienie przez wykonawcę menadżera integracji 29 marca (piątek)
godz. 9.00
31. Przydział do grup integracyjnych dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność 29 marca
od godz. 9.00
29 marca
do godz. 15.00
* przydział dzieci z 1 preferencji 29 marca
od godz. 9.00
29 marca
do godz. 12.00
* przydział dzieci z kolejnych preferencji – możliwość zmiany przydziału z dalszej na wyższą preferencję np. z 5 na 2 lub z 3 na 1 tzw. podbieranie dzieci przez placówkę wyższej preferencji 29 marca
od godz. 12.00
29 marca
do godz. 14.00
* sprawdzenie listy zakwalifikowanych do integracji po etapie zmiany przydziału i możliwość dodatkowej kwalifikacji na zwolnione miejsca 29 marca
od godz. 14.00
29 marca
do godz. 14.30
32. Zamknięcie przez dyrektora etapu przydziału dzieci z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego do grup integracyjnych
29 marca
do godz. 14.30
33. Zamknięcie przez WOW etapu przydziału dzieci
z orzeczeniem
29 marca
do godz. 15.00
34. Zamknięcie przez BE etapu przydziału dzieci
z orzeczeniem
29 marca
godz. 16.00
35. Przydział dzieci – konsultacje z burmistrzami dzielnic 1 kwietnia 8 kwietnia
* analiza raportów 1 kwietnia
* konsultacje z burmistrzami 2 kwietnia
(wtorek)
4 kwietnia
(czwartek)
3 dni
(6 dzielnic dziennie)
* ostateczny przydział 5 kwietnia
36. Zamknięcie przez BE etapu symulacji 8 kwietnia
(do godz. 12.00)
37. Przydział dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które nie zostały przyjęte na wcześniejszych etapach – dyrektorzy przydzielają dzieci orzeczeniowe (kandydujące do oddziałów integracyjnych) nigdzie nieprzyjęte 9 kwietnia
od godz. 10.00
9 kwietnia
do godz. 14.00
38. Zamknięcie przez dyrektora etapu przydziału dzieci z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego do grup integracyjnych
9 kwietnia
do godz. 14.30
39. Zamknięcie przez WOW etapu przydziału dzieci
z orzeczeniem
9 kwietnia
do godz. 15.00
40. Zamknięcie przez BE etapu przydziału dzieci
z orzeczeniem
9 kwietnia
do godz. 16.00
41. Przygotowanie przez wykonawcę list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
10 kwietnia do 10 kwietnia
do godz. 10.00
Listy zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych zawierają imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do danego przedszkola/szkoły.
Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
42. Pobranie z SYSTEMU listy dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
10 kwietnia
od godz.10.00
10 kwietnia
do godz. 12.00
43. Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – listy należy umieścić w widocznym miejscu
w przedszkolu/szkole (listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia).
10 kwietnia – godz. 13.00
(środa)
Od godz.13.00 SYSTEM ponownie otwarty dla rodziców.
Rozsyłanie wiadomości drogą elektroniczną po godz. 12.00.
44. Potwierdzanie przez rodziców woli zapisu do przedszkola/szkoły,
do której dziecko zostało zakwalifikowane – rodzice składają w przedszkolu/szkole pisemne potwierdzenie woli zapisu
10 kwietnia
od godz. 13.00
(środa)
17 kwietnia
do godz.16.00
(środa)
45. Wprowadzenie do SYSTEMU informacji o złożonych potwierdzeniach woli zapisu 10 kwietnia
od godz. 13.00
18 kwietnia
do godz. 15.00
Potwierdzenia woli zapisu należy na bieżąco wprowadzać do SYSTEMU
46. Zamknięcie przez dyrektora przedszkola/szkoły etapu potwierdzania woli zapisu 18 kwietnia
do godz. 15.00
47. Zamknięcie przez WOW etapu potwierdzania woli zapisu 18 kwietnia
do godz. 15.30
48. Zamkniecie przez BE etapu potwierdzania woli zapisu 18 kwietnia
do godz. 16.00
49. Przygotowanie przez wykonawcę list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do 24 kwietnia
do godz. 10.00
50. Pobranie z SYSTEMU listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych 24 kwietnia
od godz.10.00
24 kwietnia
do godz. 12.00
Listy przyjętych i nieprzyjętych zawierają imiona i nazwiska kandydatów lub informację o wolnych miejscach.
Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, datę publikacji i miejsce na podpis przewodniczącego komisji
51. Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych – listy trzeba umieścić w widocznym miejscu
w przedszkolu/szkole (listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej  lub informację o wolnych miejscach oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Listy zawierają również datę podania listy do publicznej wiadomości i są opatrzone podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej).
24 kwietnia – godz. 13.00
(środa )
PROCEDURA ODWOŁAWCZA
52. Procedura odwoławcza:
* w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do  komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka,* uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica (uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym),* w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,

* w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania dyrektor przedszkola/szkoły rozpatruje odwołanie,

* na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

24 kwietnia 20 maja 26 dni (7+5+7+7)
53. Wprowadzania do SYSTEMU informacji o dzieciach przyjętych w ramach procedury odwoławczej – przed przekazaniem danych o dzieciach  nieprzyjętych do 13 maja
do godz. 12.00
Wprowadzania do SYSTEMU informacji o dzieciach przyjętych w ramach procedury odwoławczej – po przekazaniem danych o dzieciach  nieprzyjętych do 20 maja do godz.12.00
54. Zamknięcie przez dyrektora przedszkola/szkoły etapu rozpatrywania odwołań 20 maja
do godz. 12.30
55. Zamkniecie przez WOW etapu rozpatrywania odwołań 20 maja
do godz. 13.00
56. Zamkniecie przez BE etapu rozpatrywania odwołań 20 maja
do godz. 13.15
57. Udostępnienie dla BE i WOW i dyrektorów wykazu wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych do rekrutacji uzupełniającej 5 czerwca 6 czerwca
58. Składanie do WOW, wniosków o korektę limitu miejsc
w grupach rekrutacyjnych – aktualizacja wolnych miejsc
5 czerwca
do godz. 16.00
Dyrektorzy sprawdzają poprawność wykazu wolnych miejsc. Korekty limitów dokonuje WOW na wniosek dyrektora przedszkola/szkoły.
59. Korekta, przez WOW, limitu miejsc w grupach rekrutacyjnych 5 czerwca 6 czerwca
do godz. 12.00)
POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE
60. Opublikowanie w SYSTEMIE informacji o wolnych miejscach 6 czerwca
godz. 16.00 (czwartek)
61. Zapisy w SYSTEMIE – rodzice wypełniają elektroniczny wniosek
o przyjęcie
6 czerwca
od godz. 16.00
12 czerwca
do godz. 20.00
62. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

W przedszkolu/szkole pierwszego wyboru rodzice składają podpisany wniosek oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria.

6 czerwca
od godz. 16.00
13 czerwca
do godz. 16.00
63. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności,
o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.Na żądanie przewodniczącego komisji rekrutacyjnej rodzice składają dokumenty potwierdzające okoliczności zawarte w oświadczeniach.
6 czerwca 14 czerwca
64. Przewodniczący komisji zgłasza dyrektorowi przedszkola/szkoły zakończenie weryfikacji wniosków 14 czerwca
do godz. 14.00
65. Zamknięcie przez dyrektora etapu składania i weryfikacji wniosków 14 czerwca
do godz. 14.30
66. Zamknięcie przez WOW etapu składania i weryfikacji wniosków 14 czerwca
do godz. 15.00
67. Zamknięcie przez BE etapu składania i weryfikacji wniosków 14 czerwca
godz. 16.00
68. Ustalenie kolejności przyjęć 17 czerwca
od godz. 8.00
17 czerwca
do godz. 12.00
69. Przewodniczący komisji zgłasza dyrektorowi zakończenie etapu ustalania kolejności przyjęć 17 czerwca
do godz. 12.30
70. Zamknięcie przez dyrektora przedszkola/szkoły etapu ustalania kolejności 17 czerwca
do godz. 12.30
71. Zamknięcie przez WOW etapu ustalania kolejności 17 czerwca
do godz. 12.45
72. Zamknięcie przez BE etapu ustalania kolejności 17 czerwca
do godz. 13.00
73. Uruchomienie menadżera integracji
Przydział do grup integracyjnych dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność
17 czerwca
od godz. 13.00
17 czerwca
do godz. 15.00
74. Sprawdzenie i uzupełnienie listy dzieci zakwalifikowanych do integracji 17 czerwca
od godz. 15.00
17 czerwca
do godz. 15.30
75. Zamknięcie przez dyrektora etapu przydziału dzieci z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego do grup integracyjnych
17 czerwca
do godz. 15.30
76. Zamknięcie przez WOW etapu przydziału dzieci
z orzeczeniem
17 czerwca
do godz. 15.45
77. Zamknięcie przez BE etapu przydziału dzieci
z orzeczeniem
17 czerwca
do godz. 16.00
78. Przydział dzieci 17 czerwca
od godz. 16.00
18 czerwca
do godz. 10.00
ASSECO
79. Uruchomienie menadżera integracji
Przydział dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
które nie zostały przyjęte na wcześniejszych etapach – dyrektorzy przydzielają dzieci orzeczeniowe (kandydujące do oddziałów integracyjnych) nigdzie nieprzyjęte
18 czerwca
od godz. 10.00
18 czerwca
do godz. 11.00
80. Zamknięcie przez dyrektora etapu przydziału dzieci z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego do grup integracyjnych
18 czerwca
do godz. 11.00
81. Zamknięcie przez WOW etapu przydziału dzieci
z orzeczeniem
18 czerwca
do godz. 11.15
82. Zamknięcie przez BE etapu przydziału dzieci
z orzeczeniem
18 czerwca
godz. 11.30
83. Przygotowanie przez wykonawcę SYSTEMU list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym 18 czerwca
godz. 11.30
18 czerwca
godz. 12.00
ASSECO
84. Pobranie z SYSTEMU listy dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych na etapie postępowania uzupełniającego
18 czerwca
od godz. 12.00
18 czerwca
od godz. 13.00
85. Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym  – listy należy umieścić w widocznym miejscu w przedszkolu/szkole
(listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia)
18 czerwca godz. 13.00
(wtorek)
86. Potwierdzanie przez rodziców woli zapisu do przedszkola/szkoły,
do której dziecko zostało zakwalifikowane – rodzice składają
w przedszkolu/szkole pisemne potwierdzenie woli zapisu.Rodzice dziecka przyjętego w postępowaniu rekrutacyjnym mogą potwierdzić wolę zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane w postępowaniu uzupełniającym jeżeli złożą pisemną rezygnację z miejsca w przedszkolu/szkole, która już przyjęła dziecko.
18 czerwca
od godz. 13.00
25 czerwca
do godz. 16.00
87. Wprowadzenie do SYSTEMU informacji o złożonych potwierdzeniach woli zapisu 18 czerwca
od godz. 13.00
26 czerwca
do godz.10.00
88. Zamknięcie przez dyrektora przedszkola/szkoły etapu potwierdzania woli zapisu w postępowaniu uzupełniającym 26 czerwca
do godz. 10.30
89. Sprawdzenie przez WOW, czy przedszkola/szkoły, które prowadziły postępowanie uzupełniające wprowadziły do systemu potwierdzenia woli
i zamknęły etap.Zamknięcie przez WOW etapu potwierdzania woli zapisu w postępowaniu uzupełniającym.
26 czerwca
do godz. 11.00
90. Zamkniecie przez BE etapu potwierdzania woli zapisu w postępowaniu uzupełniającym 26 czerwca
do godz. 11.30
91. Przygotowanie przez wykonawcę SYSTEMU list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym 26 czerwca
od godz. 11.30
26 czerwca
do godz. 12.00
ASSECO
92. Pobranie z SYSTEMU listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym 26 czerwca
od godz. 12.00
27 czerwca
do godz. 13.00
93. Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym – listy trzeba umieścić w widocznym miejscu w przedszkolu/szkole (listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej  lub informację o wolnych miejscach oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Listy zawierają również datę podania listy do publicznej wiadomości i są opatrzone podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej). 26 czerwca – godz. 13.00
(środa)
94. Procedura odwoławcza od 26 czerwca
95. Opublikowanie w SYSTEMIE informacji o wolnych miejscach 30 sierpnia
WSKAZYWANIE MIEJSCA REALIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
96. Udostępnienie dla dyrektorów przedszkoli/szkół  oraz WOW raportów o  dzieci urodzonych w 2016 roku (trzylatki), 2015 roku (czterolatki), w 2014 roku (pięciolatki),  2013 (sześciolatki) i dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, które nie zostały przyjęte do żadnego ze wskazanych przez rodziców  przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach 13 maja od godz. 13.00
97. Pobranie przez dyrektorów raportów o dzieciach nigdzie nieprzyjętych
i przekazanie do burmistrzów dzielnic (zgodnie z miejscem zamieszkania dziecka)  – termin określony w rozporządzeniu MEN
 do 15 maja
98. Wskazanie rodzicom dzieci urodzonych w 2016, 2015, 2014 i 2013 roku oraz dzieciom z odroczonym obowiązkiem szkolnym, które nie zostały przyjęte do żadnego ze wskazanych przez rodziców  przedszkoli/oddziałów przedszkolnych innego przedszkola/szkoły, która przyjmie dziecko. 14 maja 4 czerwca

Oświadczenie do odbioru dziecka z przedszkola