Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

Kompetencje Rady Pedagogicznej określa:

1. Art. 70 i nast. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2018r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 z późn. zm.)

2. Statut Przedszkola nr 18 w Warszawie – rozdział IV

Skład Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 18

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 18