Status prawny

Przedszkole Nr 18 w Warszawie jest jednostką organizacyjną Miasta Stołecznego Warszawy, nieposiadającą osobowości prawnej.

Organ prowadzący
Miasto Stołeczne Warszawa
00-950 Warszawa
pl. Bankowy 3/5

Burmistrz Dzielnicy Targówek
Wydział Edukacji i Wychowania
00-983 Warszawa
ul. Kondratowicza 20

Nadzór pedagogiczny
Kuratorium Oświaty w Warszawie

Przedszkole działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2018r. poz. 1457, 1560, 1669 z późn. zm.)
  2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2018r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 z późn. zm.)
  3. Ustawy z dnia 26 stycznia1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r. poz. 697 z późn. zm.)
  4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 61, poz. 624 z póź. zm.)
  5. Aktu założycielskiego.
  6. Statutu Przedszkola nr 18 w Warszawie